chouchengchen

chouchengchen

已驗證
已加入 2015年5月
新北市 (New Taipei)

評價

 17 0 1
yuan911
賣家

yuan911 已保留多天 今日卻未回應

wendy.lch
賣家

wendy.lch 親切的好買家!謝謝您!

非常實際的好賣家!值得一買再買!

chouchengchen
a0626
賣家

a0626 買家 阿沙粒 值得的好買家 讚

貨真人實在!交易好夥伴。

chouchengchen